วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน เปิดหลักสูตรโลจิสติกส์ปริญญาตรีควบปริญญาโท มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดหลักสูตรการสอน ในหลักสูตรปริญญาตรี ควบ ปริญญาโท ที่เรียนภ…