คำอธิบายของ “ค่าระวางพิเศษ (SURCHARGES)” ในการขนส่งสินค้า

ค่าระวางพิเศษ (Surcharges) ค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่บริษัทเรือ คิดเพิ่มเติมจากค่าระวางพื้นฐาน ซึ่งประกอบ...