free hit counter
สินค้า | logisticafe.com

Press ESC to close

คำอธิบายของ “ค่าระวางพิเศษ (SURCHARGES)” ในการขนส่งสินค้า

ค่าระวางพิเศษ (Surcharges) ค่าใช้จ่ายทั้งหลายที่บริษัทเรือ คิดเพิ่มเติมจากค่าระวางพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วย ค่าระวาง Surcharge เป็นค่าใช้จ่ายพิเศษที่มีการเรียกเก็บ เนื่องในกรณีต่างๆ เช่น ภัยสงคราม หรือในช่วงที่มีการ Peak Season Terminal Handling Charge …