สินค้าเทกอง หรือ รวมกอง (Bulk Cargo) คืออะไร ?

สินค้าเทกอง หรือ รวมกอง (bulk cargo) หมายถึง สินค้าทั่วไปที่ไม่สามารถจัดก็บเป็นหีบห่อได้ ซึ่งประกอบด้วย สินค้าแห้ง (dry bulk) และสินค้าเหลว (Liquid Bu…