free hit counter
สินค้าคงคลังสำรอง | logisticafe.com

Press ESC to close

ประเภทของสินค้าคงคลัง ในเส้นทางของระบบลอจิสติกส์ (Logistics Pipeline)

ประเภทของสินค้าคงคลัง ในเส้นทางของระบบลอจิสติกส์ (Logistics Pipeline) ที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการดำเนินงานในลักษณะต่าง ๆ มี 5 ประเภทหลัก คือ 1. สินค้าคงคลังเพื่อรองรับความต้องการตามวัฎจักร และความต้องการในช่วงเวลาปกติ (Cycle/Regular Stock) เป…

การกำหนดสินค้าคงคลังขั้นต่ำ (safety stock) คืออะไร ?

การกำหนดสินค้าคงคลังขั้นต่ำ (safety stock) หมายถึง การกำหนดจำนวนสินค้าที่ควรมีสำรองไว้เพื่อไม่ให้เสียโอกาส เช่น ชิ้นส่วน ก ถ้าขาดไปจะทำให้กิจการไม่สามารถผลิตสินค้าได้ เพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการผลิตสินค้า กิจการควรมีการสำรองสินค้า ก ไว้…

Lead Time คืออะไร ?

Lead Time หมายถึง ระยะเวลานับตั้งแต่ออกใบสั่งซื้อวัตถุดิบ จนกระทั่งได้รับวัตถุดิบจากผู้ขาย โดยใช้หลักการบริหารแบบทันเวลา ต้องลด Lead Time ให้เหลือน้อยที่สุด และวัตถุดิบต้องมาถึงทันเวลาที่จะผลิตพอดี กำหนดจุดสั่งซื้อ (Recorder Point) จุดสั่งซื้อ – กรณี…

ประเภทของสินค้าคงคลัง (Inventory) คืออะไร ?

ประเภทของสินค้าคงคลัง (Inventory)  แบ่งออกได้ดังนี้… 1.สินค้าคงคลังหรือสินค้าหมุนเวียน (Current Stock) เป็นการสำรองสินค้า เพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการทั้งเพื่อการผลิตและเพื่อการส่งมอบให้กับลูกค้า 2.สินค้าที่อยู่ระหว่างกระบ…

ตัวอย่างการคำนวณ Reorder Point จุดสั่งซื้อเพิ่ม

ตัวอย่างการคำนวณ Reorder Point จุดสั่งซื้อเพิ่ม  เมื่อโรงพยาบาล บันทึกค่า Inventory Onhand มาให้ และยาในคลังลดลงต่ำกว่าหรือเท่ากับจุดสั่งซื้อ องค์การจะนำยาไปส่งมอบให้ตามจำนวนที่โรงพยาบาลกำหนด ข้อมูลที่จะต้องจัดเตรียม 1. ค่า Safety Stock, Reorder Poin…

ทฤษฎี EOQ (Economic Order Quantity) คืออะไร ? พร้อมสูตรการคำนวณ eoq

eoq หรือ economic order quantity หมายถึง ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณหรือจำนวนที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมนั้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (Ordering Cost) และค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บสินค้า (Carrying Cost) (ค่าใช้จ่ายสองตัวนี้จะแปรผกผันกัน)