ปัญหาคลังสินค้า (Warehouse) คืออะไร ?

ปัญหาคลังสินค้า (warehouse) ผลของคลังสินค้า (inventory) ไม่แม่นยำ หาสินค้าไม่เจอ เสียเวลาค้นหานาน สินค้าสูญหาย ขาดความน่าเชื่อถือ สินค้าล้นคลัง สินค้า…