หน้าที่และสิทธินายคลังสินค้า คืออะไร ?

ความหมายของนายคลังสินค้า บุคคล คือ คนที่ประกอบอาชีพนี้อยู่เป็นประจำ ทำหน้าที่ คือ เก็บรักษาสินค้าที่ฝาก ทำแล้วต้องได้รับบำเหน็จ คือค่าตอบแทนนั้นเอง ฟร…