free hit counter
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ | logisticafe.com

Press ESC to close

โหวตผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซในดวงใจ ETDA e-Commerce Awards : People’s Choice 2019

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) จัดประกวดโหวตผู้ประกอบการอีคอมเมิร์ซในดวงใจ หรือชื่อ ETDA e-Commerce Awards : People’s Choice 2019 ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ (Enterprise) 7 สาขา 1. People’s Choice Award- สาขา Favorite Brand of The Year…