Tagged: สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน


จบปวส. โลจิสติกส์ เรียนต่อปริญญาตรีโลจิสติกส์ หลักสูตรเทียบโอน มีที่ไหนบ้าง ?

ปริญญาตรีโลจิสติกส์ หลักสูตรเทียบโอน  คุณสมบัติ/เงื่อนไข วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นส...

[ค่ายโลจิสติกส์] โลจิสติกส์ศรีปทุมจัด New GEN Logistics Camp รุ่น 2 แคมป์ของชาวโลจิสติกส์พันธุ์ใหม่

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรม New GEN Logistics Camp รุ่น 2 แคมป์ของ...

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรม...

เรียนโลจิสติกส์ เรียนอะไรบ้าง และต้องเรียนสายอะไร ?

เรียนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ต้องเรียนสายอะไร ? วางแผนการเรียนต่อสาขาโลจิสติกส์ แผนการเรียนต่อด้านสาข...

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ข้อมูลสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) วิทยาลัยโ...

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปริญญาตรี

ข้อมูลคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management Department) มหาวิทยาลัยกรุงเ...