Tagged: สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี


เรียนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน เรียนอะไรบ้าง ต้องเรียนสายอะไร ?

เรียนโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ต้องเรียนสายอะไร ? วางแผนการเรียนต่อสาขาโลจิสติกส์ แผนการเรียนต่อด้านสาข...