free hit counter
สสว. | logisticafe.com

Press ESC to close

สสว.

1 Article
0 0
1

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินธุรกิจของ SMEs รับยุค 4.0 หัวข้อ “Smart Logistics SMEs In Digital Economy 4.0” จัดโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และบริษัท ซี เอ อินเตอร์เนชั่นแนล อินฟอร์เมชั่น จำกัด ในวัน…