free hit counter
สมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต | logisticafe.com

Press ESC to close

งานประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 6 สาขา (โลจิสติกส์)

ถึงเวลาก้าวสู่วิชาชีพโลจิสติกส์  คน คือ อาวุธที่สำคัญที่จะช่วยให้องค์กรธุรกิจอยู่รอดและแข่งขันในเวทีโลกได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสู่ยุค New Economy ที่ทุกองค์กรต้องปรับตัว  ถึงเวลาที่ทุกองค์กรต้องปรับตัวถึงขั้นการปฏิรูปแรง…