free hit counter
สถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน | logisticafe.com

Press ESC to close

จิบกาแฟยามบ่าย ตอน: “องค์ความรู้ทางด้านการจัดการโซ่อุปทานแบบลีน” {ปิดรับสมัครแล้ว}

ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 เวลา 14.00 – 16.30 น. ณ.ห้องปัทมา อาคาร 1 โดยทางสถาบันวิทยาการโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้จัดโปรแกรม “นกขมินจิบกาแฟยามบ่าย ” ประจำเดือนมีนาคม 2554 ให้แก่นักอุตสาหกรรมและอาจารย์เจ้าหน้าที่รวมทั้งนักศึกษาทุ…