Tagged: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


[สัมมนาฟรี!] CHANGE ปรับเพื่อเปลี่ยนสู่โลจิสติกส์และการขนส่งในอนาคต

ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง ภายใต้หัวข้อ “CHANGE ปรับเพื่อเปลี่ยนสู่โลจิสติกส์และการขนส่งในอนาคต” Logistics and Transport จากปัจจุบัน&...

[รีวิวมหาลัย] คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

#รีวิวมหาลัย คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ชื่อปริญญาที่ได้รับ (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง) (อักษรย่อ) : บธ.บ...