Tagged: สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


[สัมมนาฟรี!] CHANGE ปรับเพื่อเปลี่ยนสู่โลจิสติกส์และการขนส่งในอนาคต

ศูนย์เครือข่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ร่วมกับคณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง ภายใต้หัวข้อ ...

[รีวิวมหาลัย] คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

#รีวิวมหาลัย คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ชื่อปริญ...