ศูนย์จัดจำหน่ายหรือศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) คืออะไร ?

ศูนย์จัดจำหน่าย หรือศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center : DC) หมายถึง คลังสินค้าของบริษัทใดบริษัท...