วิเคราะห์ต้นทุนการจัดส่งสินค้า มีอะไรบ้าง ?

วิเคราะห์ต้นทุนการจัดส่งสินค้า หมายถึง เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ ด้านการจัดส่งสินค้า คือ การกำหนดเงื่อนไขที่จะสามารถลดต้นทุ…