free hit counter
ลีน | logisticafe.com

Press ESC to close

ระบบการขนส่งแบบ milk run (มิลค์รัน) คืออะไร ?

รูปการขนส่งแบบ milk run (มิลค์รัน) แบ่งออกเป็น 3 ประเภทดังนี้ – ขนส่งแบบ milk run แบบรวบรวมจากผู้ผลิตหลายราย ส่งไปยังลูกค้าแต่ละราย เป็นการขนส่งวัสดุจากโรงงานผลิตแบบลีน lean ซึ่งแต่ละเที่ยวมีปริมาณน้อย ทำให้ต้นทุนสูง จึงใช้ระบบ milk run ใน…

5S ลีน (lean) คืออะไร ?

5S ลีน (lean) หมายถึง ความคล่องตัว กะทัดรัด ไร้ส่วนเกิน เพื่อก้าวเข้าสู่ลีนเราจึงต้องอาศัย 5S แบบประยุกต์ ดังนี้ 1. Simple ทำให้ง่ายเข้าไว้ 2. Small ทำงานผลิตล็อตเล็กๆ ตามหลัก jit (just-in-time) ใช้คนน้อย คนเดียวทำได้หลายอย่างที่เรียกว่า  Muti-s…