free hit counter
ระบบสารสนเทศทางการผลิต | logisticafe.com

Press ESC to close

ระบบสารสนเทศทางการผลิต

1 Article

ระบบสารสนเทศทางการผลิต (Production Information System) หมายถึง การนําระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อช่วยในการทํากิจกรรมต่างๆทางการผลิต แล้วสร้างเป็นฐานข้อมูลเพื่อความสะดวกในการเก็บรักษา มีการปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ รูปแบบ…