Transportation Management System (TMS) คืออะไร ?

ระบบจัดการการขนส่ง Transportation Management System (TMS) หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ในการบริหารธุรกิจขนส่ง โดยช่วยในการจัดการระบบงาน และเก็บข้อมูลต่าง…