free hit counter
ระบบการผลิต | logisticafe.com

Press ESC to close

TPM (Total Productive Maintenance) คืออะไร ?

TPM ย่อมาจาก Total Productive Maintenance  หมายถึง การบำรุงรักษาทวีผลแบบทุกคนมีส่วนร่วม โดยระบบการผลิตเดิม จากแรงงานมนุษย์ และแรงงานสัตว์ มาเป็นเครื่องจักร ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงระบบการผลิตอย่างมาก เนื่องจากอุตสาหกรรมที่นำเครื่องจักรเข้ามาช่วยใ…

ความแตกต่างระหว่าง ระบบการผลิต (Manufacturing System) กับ กระบวนการผลิต (Production Process)

ระบบการผลิต (Manufacturing System) หมายถึง กระบวนการที่ทำให้เกิดการสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากการใช้ทรัพยากร หรือปัจจัยการผลิตดำเนินการผลิตไปตามลำดับขั้นตอนของการกระทำก่อนหลัง จึงจัดการอยู่ในรูปแบบการผลิตประกอบด้วย 3 ส่วน 1. ปัจจัยการผลิต (Input) 2. กระ…

ประเภทของการผลิต และปริมาณการผลิต คืออะไร ?

ประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะของระบบการผลิตและปริมาณการผลิต การผลิตแบบโครงการ (Project Manufacturing) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ราคาแพง และมีลักษณะเฉพาะตามความต้องการของลูกค้าเฉพาะราย การผลิตแบบไม่ต่อเนื่อง (Job Shop หรือ Intermit ten Production) …

ระบบการผลิต (Production System) คืออะไร ?

ระบบการผลิต (Production System) หมายถึง การผลิตเป็นกระบวนการที่ทำให้เกิดการสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากการใช้ทรัพยากรหรือปัจจัยการผลิตที่มีอยู่ การดำเนินการผลิตจะเป็นไปตามลำดับขั้นตอนของการกระทำก่อนหลัง กล่าวคือ จากวัตถุดิบที่มีอยู่จะถูกแปลงสภา…