ประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) คืออะไร ?

การประเมินความเสี่ยง (risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยง โดยพิจารณาจากการประเมินจากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (likelihood) และคว…