free hit counter
รอคำสั่งซื้อ | logisticafe.com

Press ESC to close

ประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ คืออะไร ?

สรุปประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะเฉพาะของผลิตภัณฑ์ การผลิตตามคำสั่งซื้อ (Made-to-order) เป็นการผลิตตามความต้องการของลูกค้าแต่ละราย การเตรียมการผลิตและวัตถุดิบที่ต้องการจะใช้ตลอดจนกระบวนการผลิตจึงไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าได้ ทำการผลิตที่ลูกค้าต้อง…