free hit counter
รขนส่งประจำทาง | Logisticafe.com

Press ESC to close

ประเภทของการขนส่ง (Transport) คืออะไร ?

ประเภทของการขนส่ง (Transport)  : การขนส่งสามารถจำแนกประเภทได้หลายประเภท ดังนี้ จำแนกตามลักษณะของกฎหมายไทย ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2522 1. การขนส่งส่วนบุคคล คือ การขนส่งเพื่อธุรกิจการค้าของตนเองด้วยรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า 1,600 กิโลกรัม…