Tagged: พัสดุคงคลัง


ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง (Inventory Model)

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพัสดุคงคลัง (Inventory Model) มี 3 ประเภท ดังนี้ 1. ค่าต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product C...

ข้อดีและข้อเสียของการมีพัสดุคงคลัง (Inventory Model)

พัสดุคงคลัง (Inventory Model) หมายถึง สิ่งของใด ๆ ที่เก็บไว้ในคลังสินค้า โกดัง หรือสถานที่เก็บสินค้า...