บทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) คืออะไร ?

บทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ (Logistics Service Provider) หมายถึง ผู้ให้บริการจากภายนอก หรือผู้ประกอบการภายนอก มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านท…

lead logistics provider – ผู้ให้บริการโลจิสติกส์หลัก (LLP) คืออะไร ?

lead logistics provider (LLP) หมายถึง ผู้ให้บริการโลจิสติกส์หลัก ที่มีการปฏิบัติการโลจิสติกส์ขนาดใหญ่ บริษัทอาจจะมีการจัดจ้างผู้ให้บริการโลจิสติกส์หลา…