ประเภทของการผลิต และปริมาณการผลิต คืออะไร ?

ประเภทของการผลิต แบ่งตามลักษณะของระบบการผลิตและปริมาณการผลิต การผลิตแบบโครงการ (Project manufacturing) เป็นการผลิตผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ราคาแพง และมีลักษณะ…