Tagged: ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด


EOQ – Economic Order Quantity ระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด คืออะไร ?

EOQ – Economic Order Quantity ระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด คืออะไร ?

EOQ หรือ Economic Order Quantity หมายถึง ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณหรือจำนวนที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมนั้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการสั...