free hit counter
ปริญญาโทโลจิสติกส์ | logisticafe.com

Press ESC to close

เรียนปริญญาโท สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ไหนดี ?

เรียนปริญญาโท สาขาโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ไหนดี ? วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ระยะเวลาในการศึกษาอย่างจริงจังเพียง 1 ปี เรียนวันเสาร์ และอาทิตย์ วิทยาลัยโลจิสติกส…