ประเภทของสินค้าคงคลัง (Inventory) คืออะไร ?

ประเภทของสินค้าคงคลัง (inventory)  แบ่งออกได้ดังนี้… 1.สินค้าคงคลังหรือสินค้าหมุนเวียน (Current Stock) เป็นการสำรองสินค้า เพื่อให้มีปริมาณที่เพียงพอต่…