free hit counter
ประเภทของการขนส่ง | logisticafe.com

Press ESC to close

ประเภทของการขนส่ง (Transport) คืออะไร ?

ประเภทของการขนส่ง (Transport)  : การขนส่งสามารถจำแนกประเภทได้หลายประเภท ดังนี้ จำแนกตามลักษณะของกฎหมายไทย ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2522 1. การขนส่งส่วนบุคคล คือ การขนส่งเพื่อธุรกิจการค้าของตนเองด้วยรถที่มีน้ำหนักเกินกว่า 1,600 กิโลกรัม…

ประเภทของการขนส่ง (Transportation) แบ่งออก 5 ประเภท อะไรบ้าง ?

ประเภทของการขนส่ง (Transportation) แบ่งทั้งหมด 5 ประเภท โดยการขนส่งมีความเจริญก้าวหน้าและมีพัฒนาการมากยิ่งขึ้น มีวิธีการขนส่งให้ผู้ประกอบธุรกิจเลือกหลายวิธี ผู้ประกอบธุรกิจต้องเลือกวิธีการขนส่งให้เหมาะสมกับธุรกิจของตนเอง ประเภทของการขนส่ง สามารถ…