ประเภทของการขนส่ง (Transport) คืออะไร ?

ประเภทของการขนส่ง (Transport)  : การขนส่งสามารถจำแนกประเภทได้หลายประเภท ดังนี้ จำแนกตามลักษณะของกฎหมายไทย ตามพระราชบัญญัติการขนส่ง พ.ศ. 2522…

ประเภทของการขนส่ง (Transportation) แบ่งออก 5 ประเภท อะไรบ้าง ?

ประเภทของการขนส่ง (Transportation) แบ่งออก 5 ประเภท อะไรบ้าง ? ประเภทของการขนส่ง (Transportation) แบ่งทั้งหมด 5 ประเภท โดยการขนส่งมีความเจริญก้าวหน้าแ…