Tagged: นายคลังสินค้า


หน้าที่และสิทธินายคลังสินค้า คืออะไร ?

หน้าที่และสิทธินายคลังสินค้า คืออะไร ?

หน้าที่และสิทธินายคลังสินค้า ก่อนอื่น…เนื้อหาบทความนี้เป็นภาษากฏหมายเป็นส่วนใหญ่ และได้นำบ้างส่วนที่อ่านแล้วพอเข้าใจเลยเอาลงในเว็บ เพื่อให้เข้าใจในระดับหนึ่ง…ของหน้าที่และสิทธินายคลังสินค้...

หน้าที่ของคลังสินค้า (WAREHOUSE) คืออะไร ?

หน้าที่ของคลังสินค้า (WAREHOUSE) คืออะไร ?

หน้าที่ของคลังสินค้า (WAREHOUSE) หมายถึง หน้าที่ในการรับสินค้า (Receiving) โดยการตรวจสอบจำนวน คุณลักษณะในการที่จะแยกแยะ จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ โดยการจัดการที่มีระบบการตรวจสอบและตรวจนับความถูกต้องที่เก...