free hit counter
นายคลังสินค้า | logisticafe.com

Press ESC to close

หน้าที่และสิทธินายคลังสินค้า คืออะไร ?

ความหมายของนายคลังสินค้า บุคคล คือ คนที่ประกอบอาชีพนี้อยู่เป็นประจำ ทำหน้าที่ คือ เก็บรักษาสินค้าที่ฝาก ทำแล้วต้องได้รับบำเหน็จ คือค่าตอบแทนนั้นเอง ฟรีไม่ได้ เป็นปกติ คือถาวรไม่ใช่ชั่วครั้งชั่วคราว นายคลังสินค้าจะเป็นเจ้าของคลังสินค้า(สถานที่)หรือไม่…

หน้าที่ของคลังสินค้า (WAREHOUSE) คืออะไร ?

หน้าที่ของคลังสินค้า (WAREHOUSE) หมายถึง หน้าที่ในการรับสินค้า (Receiving) โดยการตรวจสอบจำนวน คุณลักษณะในการที่จะแยกแยะ จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ โดยการจัดการที่มีระบบการตรวจสอบและตรวจนับความถูกต้องที่เกี่ยวข้องกับปริมาณ ,จำนวน ,สภาพ และคุณภาพ คลังสินค้…