Press ESC to close

Maintenance Repair Operation (mro) คืออะไร ?

MRO ย่อมาจากคำเต็ม Maintenance Repair operation หมายถึง อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่าง ๆ ในโรงงานหรืออาคารในงานบำรุงรักษาประจำรอบ (preventi…

วิเคราะห์ต้นทุนการจัดส่งสินค้า มีอะไรบ้าง ?

วิเคราะห์ต้นทุนการจัดส่งสินค้า หมายถึง เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ ด้านการจัดส่งสินค้า คือ การกำหนดเงื่อนไขที่จะสามารถลดต้นทุ…