free hit counter
ต้นทุน | logisticafe.com

Press ESC to close

ต้นทุน

2 Articles

MRO ย่อมาจากคำเต็ม Maintenance Repair Operation หมายถึง อะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมแซมเครื่องจักรกลต่าง ๆ ในโรงงานหรืออาคารในงานบำรุงรักษาประจำรอบ (Preventive Maintenance) หรือเพื่อใช้ซ่อมบำรุงเฉพาะหน้า (Corrective Maintenance) เป็นกลุ่มอะไหล่ที่ใช้ประจำ ต…

วิเคราะห์ต้นทุนการจัดส่งสินค้า หมายถึง เป้าหมายสูงสุดในการพัฒนาประสิทธิภาพกิจกรรมโลจิสติกส์ ด้านการจัดส่งสินค้า คือ การกำหนดเงื่อนไขที่จะสามารถลดต้นทุนให้ต่ำสุดได้ ฉะนั้นในการหาต้นทุนจึงต้องมีการคำนวณหาออกมาให้ชัดเจน ในการจำแนกต้นทุนโลจิสติกส์ใน…