free hit counter
ต้นทุนโลจิสติกส์ | logisticafe.com

Press ESC to close

ต้นทุนสินค้าในด้านโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง ? แบ่งออก 4 ประเภท

ต้นทุนสินค้าในด้านโลจิสติกส์ สามารถแบ่งออกเป็นประเภท ได้ 4 ประเภท ดังนี้ 1.ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Cost) ต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งและบริการซึ่งต้นทุนเหล่านี้ยังผันแปรไปตามปริมาณการขนส่ง น้ำหนัก ระยะทาง จุดหมายปลายทาง รวมไปถึงวิธีการขนส่ง…