ต้นทุนของการขนส่ง (Cost of Transportation) คืออะไร ?

ต้นทุนของการขนส่ง (Cost of Transportation) ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสามารถจำแนกออกเป็นหลายประเภท 4 ประเภท 1. ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็นต้นทุนหรื…

ข้อดี – ข้อเสียจุดคุ้มทุน (Break even point) คืออะไร ?

ข้อดี – ข้อเสีย จุดคุ้มทุน (Break even point) คืออะไร ? ข้อดี 1. การอ่านงบการเงิน เข้าใจได้ง่ายกว่าวิธีต้นทุนรวม ขายมากก็กำไรมาก 2. การวิเคราะห์…

จุดคุ้มทุน (Break even point) คืออะไร ? ต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร

จุดคุ้มทุน (Break even point) หมายถึง ระดับการผลิตหรือการขายระดับใดระดับหนึ่งที่ก่อให้เกิดรายได้รวม ( Total revenue ) เท่ากับต้นทุนรวม ( Total cost ) …