free hit counter
ดร.ธีวินท์ นฤนาท | logisticafe.com

Press ESC to close

CSPI : Customer Service and Support Performance Index ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการดูแลลูกค้า

CSPI : Customer Service and Support Performance Index ดัชนีชี้วัดประสิทธิภาพการดูแลลูกค้า สำหรับตัวชี้วัดในประเด็นการดูแลลูกค้าหรือ Customer Service ก็ถือว่าเป็นตัวชี้วัดอีกกิจกรรมหนึ่งของ Logistics ซึ่งมีความสำคัญในประเด็นด้านการตอบสนองต่อลูกค้า โดย…

20 อันดับ LPI : Logistics Performance Index ที่มีผลการประเมินที่ดีที่สุด

หลายองค์กรสงสัยว่า LPI คืออะไร? และมีความสำคัญอย่างไร? LPI หรือเรียกเต็มๆ ว่า Logistics Performance Index (ดัชนีวัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์) ว่าด้วยเรื่องของการประเมินประสิทธิภาพในการดำเนินงานทางด้าน Logistics ซึ่งการวัดประเมินนี้มีที่มาจากธนาค…

หัวใจหลักของความสัมพันธ์คลังสินค้า (Warehouse) กับแผนกต่างๆ ภายในองค์กร มีความสำคัญต่อสินค้าหรือวัสดุคงคลัง (Inventory)

หน้าที่ของคลังสินค้า มีสำคัญเป็นอย่างมากและมีความสัมพันธ์กับแผนกต่างๆ ภายในและภายนอกองค์กร เนื่องจากเป็นจุดรวบรวมวัสดุทุกประเภทเพื่อรองรับการสนับสนุนทุกแผนกให้สามารถดำเนินงานได้ ซึ่งวัสดุที่มีการจัดเป็นถูกเรียกว่า “สินค้าหรือวัสดุคงคลัง (Inventory)” …

คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality) มีความสำคัญกับธุรกิจโลจิสติกส์

คุณภาพความสัมพันธ์ (Relationship Quality) หลายปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันท่านจะเคยได้ยินคำว่า “Connection” เมื่อจะดำเนินธุรกิจใดก็แล้วแต่จะต้องมีสิ่งนี้ โดยนัยของความหมายแล้วก็คือ การรู้จักกัน การเป็นพวกพ้อง การเป็นมิตรสหาย ซึ่งหากไม่มี Connection …