ทฤษฎี Pareto หรือ กฎ 80/20 บริหารคลังสินค้า คืออะไร ?

ทฤษฎี pareto หรือ กฎ 80/20 บริหารคลังสินค้า คิดขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนนามว่า Vilfredo Pareto ในปี 1906 เขาได้สังเกตดูแล้วคนพบว่า 20% ของประช…

โซ่อุปทาน หรือห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) คืออะไร ?

โซ่อุปทาน หรือ ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) หมายถึง การทำงานเป็นแผนกต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นหาวัตถุดิบ จนสิ้นสุดกระบวนการคือส่งถึงมือลูกค้า เป็นกระบวนกา…

การจัดซื้อ (Purchasing) คืออะไร ?

การจัดซื้อ (Purchasing) หมายถึง กระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรและเป็นกระบวนการที่เชื…

Reverse Logistics (โลจิสติกส์ย้อนกลับ) คืออะไร ?

Reverse logistics (โลจิสติกส์ย้อนกลับ) หมายถึง กระบวนการจัดการสินค้าย้อนกลับจากลูกค้ามายังผู้ผลิต ไม่ว่าจะเป็นการเรียกกลับสินค้าคืน, สินค้าเสียหาย, สิ…

Fourth Party Logistics Provider (4PL) คืออะไร ?

Fourth-party logistics provider (4pl) หมายถึง ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพพลายเชนบุคคลที่ 4 ผู้ให้บริการบริหารจัดการและประสานงานด้านซัพ…