free hit counter
ชิปปิ้ง | logisticafe.com

Press ESC to close

ตัวแทนออกของหรือชิปปิ้ง คืออะไร ?

“ตัวแทนออกของ”  หรือ “ชิปปิ้ง”  หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออกให้กับเจ้าของสินค้า และให้บริการต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น จองระวางเรือ/เครื่องบิน จัดหารถบรรทุก เป็นต้น ซึ่งนับว่ามีส่วนสำคัญในการด…

คำศัพท์เกี่ยวกับชิปปิ้ง (shipping)

คำศัพท์เกี่ยวกับชิปปิ้ง (shipping) Bulk cargo สินค้าเทกอง คือสินค้าที่ขนส่งคราวละมากๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ เช่น ปุ๋ย มันสำปะหลัง น้ำตาล ถ่านหิน Charter กฎบัตร คือ ตราสารที่จัดตั้ง จัดระเบียบ และกำหนดอำนาจห…

ข่าวประสัมพันธ์ : หลักสูตรอบรม “ตัวแทนออกของ” โดยการรับรองจากสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร

หลักสูตรอบรม “ตัวแทนออกของ” โดยคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับสมาคมตัวแทนออกของรับการอนุญาตไทย หลักสูตรได้รับการรับรองจากสถาบันวิทยาการศุลกากร กรมศุลกากร

Shipping (ชิปปิ้ง) คืออะไร ?

Shipping (ชิปปิ้ง) หมายถึง “ตัวแทนออกของ” ในการเป็นผู้ติดต่อกับ กรมศุลกากร แทนผู้ประกอบการนำเข้า หรือ ส่งออก ชิปปิ้ง เป็นคำภาษาอังกฤษ หมายถึง การส่งของทางเรือ หรือการเดินเรือ ไม่ได้มีความหมายว่า ตัวแทนออกของแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เพ…