free hit counter
คําศัพท์โลจิสติกส์และโซ่อุปทาน | Logisticafe.com

Press ESC to close

คําศัพท์โลจิสติกส์เบื้องต้นที่ควรรู้!

คําศัพท์โลจิสติกส์เบื้องต้น AEC : ASEAN Economic Community ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน Supply Chain ห่วงโซ่อุปทาน Upstream ต้นน้ํา Middle Stream กลางน้ํา Downstream ปลายน้ํา Upstream Supply Chain ห่วงโซ่อุปทานที่เข้าสู่ผู้ผลิต Internal Supply Chain ห่วงโซ…