free hit counter
ความเป็นมาของโลจิสติกส์ | logisticafe.com

Press ESC to close

ประวัติความเป็นมาของโลจิสติกส์ (History logistics) คืออะไร ?

ประวัติความเป็นมาของโลจิสติกส์ (History logistics) โลจิสติกส์ หรือ ลอจิสติกส์ (อังกฤษ: logistics) หมายถึง เป็นระบบการจัดการการส่งสินค้าข้อมูล และทรัพยากรอย่างอื่นจากจุดต้นทางไปยังจุดบริโภคตามความต้องการของลูกค้า โลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับการผสมผสาน…