ความหมายของคลังสินค้า (Warehouse) คืออะไร ?

คลังสินค้า (warehouse) หมายถึง สถานที่สำหรับวาง จัดเก็บ พัก กระจายสินค้าคงคลัง คลังสินค้ามีชื่อเรียกได้ต่างๆ กัน อาทิ ศูนย์กระจายสินค้า, ศูนย์จำหน่ายส…

Free Trade Zone (เขตปลอดอากร) คืออะไร ?

free trade zone (เขตปลอดอากร) หรือเขตคลังสินค้าทัณฑ์บน หมายถึง การประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร เป็นอาณาบริเวณที่กรมศุลกากรอนุมัติให้จัดตั…

คลังสินค้ามีกี่ประเภท แต่ประเภทคลังสินค้า (type of warehouse) อะไรบ้าง ?

คลังสินค้ามีกี่ประเภท แต่ประเภทคลังสินค้า (type of warehouse) อะไรบ้าง ? ประเภทของคลังสินค้า (type  of warehouse) สามารถจำแนกตามลักษณะของจุดมุ่งหมายใน…

ความแตกต่างระหว่าง Inbound และ Outbound คืออะไร ?

Inbound logistics ถ้าจะอธิบายง่ายๆ ก็น่าจะครอบคุม ถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ Inbound และ โลจิสติกส์ Outbound แล้วโลจิสติกส์ Inbound คืออะไร ตามชื่อ …

ปัญหาคลังสินค้า (Warehouse) คืออะไร ?

ปัญหาคลังสินค้า (warehouse) ผลของคลังสินค้า (inventory) ไม่แม่นยำ หาสินค้าไม่เจอ เสียเวลาค้นหานาน สินค้าสูญหาย ขาดความน่าเชื่อถือ สินค้าล้นคลัง สินค้า…

ต้นทุนความเสี่ยงที่เกิดจากสินค้าคงคลัง (Inventory Risk Costs) คืออะไร ?

ต้นทุนความเสี่ยงที่เกิดจากสินค้าคงคลัง (Inventory Risk costs) 1.ต้นทุนสินค้าเสื่อม (Obsolescence) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากสินค้าไม่สามารถขาย…