Press ESC to close

Free Trade Zone (เขตปลอดอากร) คืออะไร ?

Free Trade Zone (เขตปลอดอากร) หรือเขตคลังสินค้าทัณฑ์บน หมายถึง การประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร เป็นอาณาบริเวณที่กรมศุลกากรอนุมัติให้จัดตั…

คลังสินค้ามีกี่ประเภท แต่ประเภทคลังสินค้า (type of warehouse) อะไรบ้าง ?

คลังสินค้ามีกี่ประเภท แต่ประเภทคลังสินค้า (type of warehouse) อะไรบ้าง ? ประเภทของคลังสินค้า (type  of warehouse) สามารถจำแนกตามลักษณะของจุด…

ความแตกต่างระหว่าง Inbound และ Outbound คืออะไร ?

Inbound Logistics ถ้าจะอธิบายง่ายๆ ก็น่าจะครอบคุม ถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ Inbound และ โลจิสติกส์ Outbound แล้วโลจิสติกส์ Inbound คืออะไร ตามชื่อ …

ต้นทุนความเสี่ยงที่เกิดจากสินค้าคงคลัง (Inventory Risk Costs) คืออะไร ?

ต้นทุนความเสี่ยงที่เกิดจากสินค้าคงคลัง (Inventory Risk Costs) 1.ต้นทุนสินค้าเสื่อม (Obsolescence) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากสินค้าไม่สามารถขาย…

ลักษณะสินค้าที่เป็น Dead Stock (เดสสต็อก) คืออะไร ?

Dead Stock (เดสสต็อก) หมายถึง สินค้าคงคลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (สินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลามากกว่า 6 เดือน) เป็นสินค้าเก่าเก็บ ที่ใช้ประโยชน์…