free hit counter
คลังสินค้า | logisticafe.com

Press ESC to close

Free Trade Zone (เขตปลอดอากร) คืออะไร ?

Free Trade Zone (เขตปลอดอากร) หรือเขตคลังสินค้าทัณฑ์บน หมายถึง การประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร เป็นอาณาบริเวณที่กรมศุลกากรอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นที่รวมของคลังสินค้าทัณฑ์บน 2 ประเภท คือ คลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 เช่น คลังสินค้าท…

คลังสินค้ามีกี่ประเภท แต่ประเภทคลังสินค้า (type of warehouse) อะไรบ้าง ?

ประเภทของคลังสินค้า (type  of warehouse) สามารถจำแนกตามลักษณะของจุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการ กลุ่มคลังสินค้าสาธารณะ เป็นกิจการทางธุรกิจของเจ้าของ โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาสินค้า และรับทำการเก็บรักษาสินค้า รวมทั้งให้บร…

ความแตกต่างระหว่าง Inbound และ Outbound คืออะไร ?

Inbound Logistics ถ้าจะอธิบายง่ายๆ ก็น่าจะครอบคุม ถึงการบริหารจัดการโลจิสติกส์ Inbound และ โลจิสติกส์ Outbound แล้วโลจิสติกส์ Inbound คืออะไร ตามชื่อ Inbound Logistics หมายถึง การบริหารสินค้าขาเข้า ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบ (Raw Material) , บรรจุภัณฑ์ (Pa…

ปัญหาคลังสินค้า (Warehouse) คืออะไร ?

ปัญหาคลังสินค้า (Warehouse) ผลของคลังสินค้า (Inventory) ไม่แม่นยำ หาสินค้าไม่เจอ เสียเวลาค้นหานาน สินค้าสูญหาย ขาดความน่าเชื่อถือ สินค้าล้นคลัง สินค้าขาดสต็อก ทำอย่างไรให้สินค้าคงคลังแม่นยำ (Accuracy) หาสาเหตุของปัญหาให้เจอว่าเกิดจากอะไร คน หรือ…

ต้นทุนความเสี่ยงที่เกิดจากสินค้าคงคลัง (Inventory Risk Costs) คืออะไร ?

ต้นทุนความเสี่ยงที่เกิดจากสินค้าคงคลัง (Inventory Risk Costs) 1.ต้นทุนสินค้าเสื่อม (Obsolescence) หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นเนื่องจากสินค้าไม่สามารถขายได้ในราคาปกติอีกต่อไป ซึ่งจริง ๆ แล้วคือต้นทุนที่เกิดจากการถือสินค้าคงคลังนั้นไว้เกินช่วงอายุที่สามา…

ลักษณะสินค้าที่เป็น Dead Stock (เดสสต็อก) คืออะไร ?

Dead Stock (เดสสต็อก) หมายถึง สินค้าคงคลังที่ไม่มีการเคลื่อนไหว (สินค้าที่ไม่เคลื่อนไหวเป็นเวลามากกว่า 6 เดือน) เป็นสินค้าเก่าเก็บ ที่ใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้แล้วแต่ก็ยังเก็บเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหมดอายุ สินค้าเสียหาย สินค้าตกรุ่น ประกอบด้ว…