Tagged: คลังสินค้าสาธารณะ


คลังสินค้ามีกี่ประเภท แต่ประเภทคลังสินค้า (type of warehouse) อะไรบ้าง ?

ประเภทของคลังสินค้า (type  of warehouse) สามารถจำแนกตามลักษณะของจุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการ กลุ่มคล...

ประเภทคลังสินค้า (warehouse) คืออะไร ?

ประเภทของคลังสินค้า ในประเทศไทยมี 3 ประเภท คลังสินค้าสาธารณะ (Public warehouse) เช่น องค์การคลังสินค...