free hit counter
คลังสินค้าสาธารณะ | Logisticafe.com

Press ESC to close

คลังสินค้ามีกี่ประเภท แต่ประเภทคลังสินค้า (type of warehouse) อะไรบ้าง ?

ประเภทของคลังสินค้า (type  of warehouse) สามารถจำแนกตามลักษณะของจุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการ กลุ่มคลังสินค้าสาธารณะ เป็นกิจการทางธุรกิจของเจ้าของ โดยจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกในการเก็บรักษาสินค้า และรับทำการเก็บรักษาสินค้า รวมทั้งให้บร…

ประเภทคลังสินค้า (warehouse) คืออะไร ?

ประเภทของคลังสินค้า ในประเทศไทยมี 3 ประเภท คลังสินค้าสาธารณะ (Public warehouse) เช่น องค์การคลังสินค้า คลังสินค้าทัณฑ์บน เปิดให้บริการเช่า โดยทำสัญญาเช่า มีหลายชนิด เช่น 1.1 คลังสินค้าสำหรับสินค้าทั่วไป (General merchandise warehouse) 1.2 คลังสินค้าพ…