คลังสินค้ามีกี่ประเภท แต่ประเภทคลังสินค้า (type of warehouse) อะไรบ้าง ?

ประเภทของคลังสินค้า (type  of warehouse) สามารถจำแนกตามลักษณะของจุดมุ่งหมายในการประกอบกิจการ กลุ่มคล...