free hit counter
คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป | logisticafe.com

Press ESC to close

คลังสินค้าทัณฑ์บนทั่วไป

1 Article

Free Trade Zone (เขตปลอดอากร) หรือเขตคลังสินค้าทัณฑ์บน หมายถึง การประกอบการค้าเสรีที่ปลอดจากภาระทางภาษีอากร เป็นอาณาบริเวณที่กรมศุลกากรอนุมัติให้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นที่รวมของคลังสินค้าทัณฑ์บน 2 ประเภท คือ คลังสินค้าทัณฑ์บนตามมาตรา 8 เช่น คลังสินค้าท…