free hit counter
คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง | logisticafe.com

Press ESC to close

[รีวิวมหาลัย] คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม)

#รีวิวมหาลัย คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ชื่อปริญญาที่ได้รับ (ชื่อเต็ม) : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง) (อักษรย่อ) : บธ.บ. (การจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง) สถาบันการ…