ประเภทของการขนส่ง (Transport) คืออะไร ?

ประเภทของการขนส่ง (Transport)  : การขนส่งสามารถจำแนกประเภทได้หลายประเภท ดังนี้ จำแนกตามลัก...