free hit counter
ขนส่งหลายรูปแบบ | logisticafe.com

Press ESC to close

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ หรือ MTO (Multimodal Transport Operator) คืออะไร ?

การขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ MTO หมายถึง บุคคลใด ซึ่งตนเองหรือตัวแทนทำ สัญญารับขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบกับผู้ส่งหรือเจ้าของสินค้า โดยผู้รับประกอบการขนส่งฯ เป็นคู่สัญญาทำสัญญากับผู้ส่งหรือ ขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบกับผู้ส่งหรือเจ้าของสินค้า โดยผู้ร…