สถานที่ตั้ง (Location) ของการจัดการในคลังสินค้า (Managing the warehouse)

สถานที่ตั้ง (location) ของการจัดการในคลังสินค้า (managing the warehouse) หมายถึง การประกอบกิจการคลังสินค้า ทำเลที่ตั้งของคลังสินค้ามี 3 ประเภท ดังนี้ …