free hit counter
การเงิน | logisticafe.com

Press ESC to close

พยากรณ์สินค้า (Forecast) คืออะไร ?

การพยากรณ์ (Forecast) หรือทำนายสินค้า หมายถึง การคาดการณ์ถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาในอนาคต และนำค่าพยากรณ์ที่ได้นั้นมาใช้ประโยชน์ เพื่อการตัดสินใจใดๆโดยทั่วไปแล้ว พยากรณ์จะถูกจัดแบ่งตามหน้าที่หลักๆที่เกี่ยวข้องดังนี้ ด้านการเงินแล…