First-in First-out Rack คืออะไร ?

First-in First-out Rack หมายถึง ชั้นวางสินค้าในรูปแบบลักษณะต่างๆ มีลักษณะราบแนวเอียงลงมา จะเห็นกันบ่...