Press ESC to close

การจัดการสินค้าคงคลัง (Warehouse Management) คืออะไร ?

การจัดการคลังสินค้า (Warehouse management) เป็นการจัดการในการรับ การจัดเก็บ หมายถึง การจัดส่งสินค้าให้ผู้รับเพื่อกิจกรรมการขาย เป้าหมายหลักในการบริหาร…