Tagged: การค้าระหว่างประเทศ


กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดสอนด้านการค้าระหว่างประเทศ แบบเรียนออนไลน์ฟรี!

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน ด้านการค้าระหว่างประเทศ แบบเรียนออนไลน์ หลักสูตรออนไลน์ที่เปิดสอนมีทั้งหมด 8 หลักสูตร ได้แก่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร...